Parkregels

Alle parkgerechtigden en bezoekers dienen zich te houden aan dit parkreglement. Overtreding ervan kan beëindiging van het speelrecht tot gevolg hebben, zonder dat men aanspraak kan doen gelden op restitutie van reeds betaalde contributie.

  1. Men dient de banen te betreden met correct schoeisel.
  2. Men is verplicht na elke partij de baan te slepen met het sleepnet, volgens de aangegeven methode van buiten naar binnen. Sleep de gehele baan dus ook buiten het speelveld. Sleep niet op een natte baan.
  3. Zorg ervoor dat de sleepnetten na het slepen niet op de sproeikoppen liggen, maar op de daarvoor besptemde plek.
  4. Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.
  5. De speelgerechtigden en de bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met alles wat op of aan het tenniscomplex toebehoort: afrastering, meubilair, beplanting, netten sleepnetten etcetera.
  6. Indien door speelgerechtigden of bezoekers door welke oorzaak dan ook schade is toegebracht aan de baan of andere eigendommen van de vereniging of het tenniscentrum, dienen zij dit onmiddelijk te melden aan de parkbeheerder of diens vervanger.
  7. Respecteer uw groundsman en tenniscomplex.
  8. Respecteer de groenstroken rond het park en de banen.
  9. Mocht de tennisbal tijdens het spelen achter het hek terecht komen, loopt u dan even om via de daarvoor aangelegde paden, om de bal te pakken.
  10. Honden worden op het park slechts toegelaten, indien aangelijnd. Op de banen mogen de honden in geen geval komen.